Zenélő Egyetem kurzusok ősszel is

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zenélő Egyetem 2021 őszén is meghirdeti Nagyító című előadássorozatát, ZEN-Session nevű nyitott kreatív műhelyét, és szakmai gyakorlati kurzusait.

A Nagyító tömbösített alkalmak és az intenzív szakmai kurzusok a NEPTUN rendszerén keresztül felvehető Campus kredites tárgyelemek.

A programok a kurzusokra való jelentkezéstől függetlenül térítésmentesen elérhetőek a PTE minden polgára számára.

A PTE Zenélő Egyetem célja a populáris zenei kultúra értő ismeretének terjesztése.

Az alkalmakról szóló minden további pontos információ a kurzusra való jelentkezés után és a Zenélő Egyetem Facebook felületén lesz elérhető.

 

JELENTKEZÉS: http://neptun.pte.hu/

 

 

 

KURZUSOK:

 

Zenei alkotás, és társadalom / Music, creators, society

A kurzus nemzetközi és magyarországi kutatásokon, példákon keresztül mutatja be az alkotás, az alkotói munka sajátosságait és társadalmi szerepét, a populáris zenében alkotók sajátos munka- és életkörülményeit, az ezekről szóló mítoszokat és a valóságot egyaránt. Áttekintjük az emberi kapcsolatok, az érzelmek jelentőségét, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek, hierarchiák működését a populáris zenei szakmában.

Through international and Hungarian research and examples, the course presents the peculiarities and social role of creation, creative work, the specific working and living conditions of composers in popular music, the myths about them and the reality. We review the importance of human relationships, emotions, and the functioning of social inequalities and hierarchies in the popular music profession.

Előadó: Dr. Barna Emília

 

 

Kreatív technológiai megoldások a zenei alkotás népszerűsítésében / Creative technologies in music composition

A népszerű zene és a zenei alkotás hozzáférhetősége általában párhuzamos történetet járt be az eddigiek során. Réges-rég készülnek olyan eszközök, melyekkel mindenki készíthetett az éppen népszerű irányzatokhoz hasonlító zenét (pl. a Musikalisches Würfelspiel zeneíró automatája 1787-ből), melyeknek a jelenkori mobilappliációk egyenes irányú folytatásai – ugyanakkor ezek nem igazán fedik a népszerű zene mindenkori esztétikai mezejét, hanem inkább annak szabályait alkalmazzák úgy, hogy a zenei alkotás szélesebb körben is elterjedjen. Műhelykurzusunk kiindulópontja is az a vélemény, hogy a zenei alkotás nyitott mindenki számára, sőt, annak eszközei is alakíthatóak, fejleszthetőek a felhasználó igényei szerint. Ennek mentén haladva áttekintjük a jelenkorban elterjedt megoldásokat - legyenek azok számítógépes alkalmazások vagy fizikailag hozzáférhető hang-installációk -, és magunk is tervezünk hasonló eszközöket.

 

The availability of popular music and composition has generally gone through a parallel story so far. Various tools have long been used to create music similar to popular trends (such as the Musikalisches Würfelspiel's music recorder from 1787), which are straightforward sequels to contemporary mobile applications - but they don't really cover the field of popular music of all time. Rather, its rules are applied so that the music composition is more widespread. The starting point of the workshop is the opinion that the musical work is open to everyone, and even its tools can be shaped and developed according to the needs of the user. Going along with this idea, participants will review current solutions (computer applications, physically accessible audio installations), and will design similar tools as well.

Előadó: Dr. Kovács Balázs

 

 

Hangtechnika a gyakorlatban I - Hangredszer beállítás és a professzionális hangtechnika alapjai / Sound in practice I - Sound system calibration and basics of professsional audio technology

Az interaktív szeminárium célja, hogy a résztvevők megismerjék a hangrendszer tervezés és beállítás modern folyamatát. Átfogó, a gyakorlati életben jól használható ismereteket kapjanak kis-, közepes rendszerek kivitelezésében. 

Bevezetést kapnak az előzetes tervezés és a helyszíni beállítás módszereibe, illetve az így kapott eredmények mérhető visszaellenőrzésébe. A szeminárium ismeretei márkától és hangszóró típustól függetlenül bárhol alkalmazhatóak.

A résztvevők képesek lesznek hangrendszerük tudatos beállítására, optimális körülmények teremtésére stúdióban, próbateremben, otthon vagy koncert körülmények között.

Seminar is intended to lift the veil on sound system design. Provide the means and physical insight to create predictable sound systems, regardless of brand and type of speaker and verify the results using analyzer. Useful practice in studio, rehearsal room, at home and in concert situations.

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

A fesztiválszervezés kihívásai a gyakorlatban / How to face the challenge to organize a festival

A kurzus célja a modernkori, elsősorban - de nem kizárólag - könnyűzenei fesztiválok meghatározása, azok önmeghatározásainak vizsgálata; különbözőségeik és hasonlóságaik elemzése szervezői szemszögből. Egyéni és csoportos gyakorlati feladatokkal, valamint terepmunkával veszi végig a fesztiválszervezés fő kérdéseit, egyenként megvizsgálva a munkafolyamat részeit. A csoport néhány hazai fesztivál vizsgálatán keresztül megismeri a szervezés szakaszait reflektálva a mai magyar szórakoztatóipar aktuális kihívásaira. A kurzus elsősorban elemző, a kihívásokat feltáró kurzus univerzális gondolatokat közvetít, célja megismertetni minél több szervezői aspektust a hallgatókkal.

The aim of the course is to define modern, primarily - but not exclusively - music festivals, to examine their self-definitions; and to analyse their differences and similarities from the perspective of the organizer. This seminar takes the main issues of festival organization through individual and group practical tasks as well as fieldwork, examining the parts of the work process one by one. Through the study of some Hungarian festivals, the group will get to know the stages of the organization, reflecting on the current challenges of today's Hungarian entertainment industry. The course is primarily an analytical and practical course conveying universal ideas, with the aim of introducing as many organizational aspects as possible to the students.

Előadó: Schifter Viktor

 

 

B oldal - a könnyűzene filmes reprezentációi II. / On the B side - cinematic representations of popular music II.

 

A  B oldal filmklub kurzusa a könnyűzene különböző szereplőinek, korszakainak és műfajainak filmes reprezentációját vizsgálja. A tematikus alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük lesz a filmek közös megtekintésére, és azok tágabb társadalomtudományi kontextusban való elhelyezésére, értelmezésére. A kurzus a félév során négy alkalommal Pécs kultikus művészmozijában, az  Apolló Moziban kerül megrendezésre. A félév tematikája ezúttal a koncertfilmekre fókuszál.

The B-side film club course examines the cinematic representation of different artists, eras and genres of popmusic. During the thematic occasions, students will have the opportunity to watch the films together and to place and interpret them in a broader social science context. The course will be held four times during the semester in the cult cinema of Pécs, the Apollo. The semester focuses this time on concert films.

 

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter